Szanowni Państwo,

z powodów związanych z reorganizacją w Muzeum Śląskim, wszystkie informacje dotyczące 11. edycji TGP zostaną podane w najbliższym możliwym terminie.

Z szacunkiem,
Komitet OrganizacyjnyIDEA
11 TRIENNALE
GRAFIKI POLSKIEJ


Rzeczywistość COVID-19 dopadła nas w jej najbardziej bezpośredniej,
a zarazem najdotkliwszej postaci.

Zmiany, nie tylko generacyjne, są widoczne bardziej niż kiedykolwiek, przestaliśmy mieć
wpływ na rzeczywistość i jej kształtowanie, a ogólny kryzys ujawnił kasandryczne myślenie o przyszłości. Stoimy u progu nowej rzeczywistości, na naszych oczach świat ulega przeobrażeniu, po szaleństwie nasycenia i pogoni za tym by jak najwięcej mieć, powraca refleksja by bardziej być, zarazem powraca też utrwalony w naszej kulturze
topos melancholii.

Jako ludzie byliśmy często doświadczani różnego rodzaju „próbami ognia”. Jednocząc się potrafiliśmy pokonać przeciwności losu, by – czerpiąc moc z pokładów zbiorowej świadomości – bogatsi w doświadczenia, tworzyć lepszy świat.

Być może ta spotęgowana świadomość pozwoli nam odkryć nowe sensy i otworzyć się
na nowe możliwości, sztuka nie raz dawała przykład kreatywnego traktowania kryzysu jako wektora formowania nowych idei oraz wykorzystania go jako koła zamachowego w twórczym działaniu. Rola artysty w tym procesie jest nie do przecenienia, nie tylko poprzez trafne formułowanie diagnozy, ale w równej mierze ze względu na umiejętność przewidywania, bycia awangardą.

Jak zauważył Grzegorz Hańderek, kurator 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Grafika zawsze była związana z ideą matrycy i nawet jeśli związki te były czysto formalne, to opierały się na tym sprzężeniu zwrotnym, na ruchu pomiędzy przyczyną a skutkiem. To, że grafika jest cały czas aktualna, paradoksalnie wynika właśnie z tej zależności. Matrycy - jako swoistej formy wewnętrznej i jej odbicia, rzutowania na zewnątrz w formie wizualnego obrazowania. Przy czym im bardziej ten zewnętrzny obraz jest tożsamy z jego wewnętrzną matrycą, tym głębszą prawdę ujawnia i tym większe jest jego oddziaływanie na odbiorcę.

Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że nowa rzeczywistość pozwoli spojrzeć
poza horyzont...

Bogdan Topor


KALENDARZ


15.04 – 15.05.2021
nabór reprodukcji cyfrowych
do I etapu

16.05 – 30.05.2021
jury selekcyjne
ogłoszenie wyników I etapu

01.06 – 31.08.2021
termin przyjęcia prac
zakwalifikowanych do II etapu

19.10 – 20.10.2021
międzynarodowe jury nagród

22.10.2021
otwarcie wystawy TGP

Muzeum Śląskie w Katowicach
Dobrowolskiego 1, Katowice

LUDZIE


organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach


kurator wystawy głównej:

Bogdan Topor


komitet organizacyjny w składzie:

Marcin Białas
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Grzegorz Hańderek
Artur Masternak
Marta Pogorzelec
Michalina Wawrzyczek-Klasik

REGULAMIN
11 TRIENNALE
GRAFIKI POLSKIEJ


§ 1
   1. Organizatorem 11. Triennale Grafiki Polskiej (11. TGP)
    jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

   2. W celu organizacji 11. Triennale Grafiki Polskiej powołuje się Komitet Organizacyjny
    w następującym składzie:
    • Marcin Białas – Komisarz Konkursu;
    • Bogdan Topor – Kurator Wystawy Głównej;
    • Anna Cichoń;
    • Marcin Hajewski;
    • Grzegorz Hańderek;
    • Artur Masternak;
    • Marta Pogorzelec;
    • Michalina Wawrzyczek-Klasik.

§ 2
W 11. Triennale Grafiki Polskiej mogą wziąć udział artyści-graficy.

§ 3
W 11. Triennale Grafiki Polskiej w kategorii „Debiut”, mogą wziąć również udział absolwenci wyższych uczelni artystycznych z lat 2018/2019, 2019/2020 oraz studenci 5. roku jednolitych studiów magisterskich lub 2. roku studiów II stopnia ww. uczelni (w momencie zgłaszania prac do I etapu konkursu).

Organizator zaznacza, że dzieła będące realizacjami dyplomowymi lub powstałe w trakcie procesu dydaktycznego rejestrowane są w kategorii "Debiut". Dokonując rejestracji w tej kategorii należy podać nazwisko promotora lub pedagoga-opiekuna pracy oraz nazwę Uczelni, w której powstała. Dzieła zrealizowane samodzielnie należy zgłosić w kategorii głównej. Uczestnik może zgłosić swoje prace jedynie w jednej z dwóch kategorii: kategoria główna lub debiut.

§ 4
Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace, które nie zostały dotąd nagrodzone w ramach innych konkursów i przeglądów o charakterze ogólnopolskim.

§ 5
   1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy dokonują zgłoszenia swoich prac poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny.
   2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach 2018-2021, wykonane w dowolnej technice graficznej i w dowolnym formacie.
   3. Zgłoszone prace powinny zawierać opis założeń ideowych oraz warunki i sposób prezentacji.

§ 6
   1. Organizator powołuje Jury Selekcyjne w osobach uznanych grafików polskich, które na podstawie zapisanych cyfrowo reprodukcji, spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń, wybierze prace na wystawę główną 11. Triennale Grafiki Polskiej.

   2. Członkiem Jury Selekcyjnego jest:
    • Dorota Folga-Januszewska (ASP Warszawa);
    • Agata Gertchen (ASP Wrocław);
    • Kamil Kocurek (ASP Gdańsk);
    • Paweł Kwiatkowski (ASP Łódź);
    • Piotr Szurek (UAP Poznań);
    • Bogdan Topor (ASP Katowice);
    • Jakub Woynarowski (ASP Kraków).

   3. Reprezentantem organizatora oraz członkiem Jury Selekcyjnego
    jest Kurator Wystawy Głównej, prof. Bogdan Topor.

   4. Lista prac zakwalifikowanych zostanie ogłoszona nie później niż 30 czerwca 2021 roku.

   5. W czasie drugiego etapu konkursu międzynarodowe Jury Nagród obradując
    w następującym składzie: 
    • Peter Bosteels (Belgia);
    • Tomasz Daniec (Polska);
    • Koji Kamoji (Japonia/Polska);
    • Guy Langevin (Kanada);
    • Joanna Przybyła (Niemcy);

   6. przyzna nagrody regulaminowe oraz nagrody fundowane, wskazane w § 16.
   7. Obrady Jury Nagród odbędą się w dniach 19 i 20 października 2021 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

§ 7
  Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 8
  O zakwalifikowaniu na Wystawę Główną 11. Triennale Grafiki Polskiej, a także o przyznanych nagrodach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 9
  Lista prac zakwalifikowanych na Wystawę Główną 11. Triennale Grafiki Polskiej zostanie opublikowana na stronie organizatora: https://tgp.asp.katowice.pl/

§ 10
  Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych (nadmierny ciężar, przekroczenie parametrów technicznych wynikających z formularza rejestracyjnego, wykorzystanie substancji zagrażających zdrowiu itd.). Przesłane prace powinny być nieoprawione. 

§ 11
   1. Udział w konkursie jest odpłatny.
   2. Opłata wpisowa wynosi 100 zł, pobierana jest w trakcie procedury rejestracji (I etap konkursu), pokrywa koszty organizacyjne i jest bezzwrotna.
   3. Płatności realizowane są w ramach serwisu "imoje" – usługi ING Banku Śląskiego.
   4. Opłaty można wykonać za pomocą szybkich płatności, bliku oraz kart płatniczych.


§ 12
   1. Zgłoszenie pracy do konkursu oparte jest na formularzu do rejestracji online, dostępnym na stronie Triennale Grafiki Polskiej w terminie 15 kwietnia - 15 maja 2021 roku.
   2. W przypadku problemów z procedurą rejestracyjną należy wysyłać zastrzeżenia, uwagi na adres: tgp@asp.katowice.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 534 149 087. Wszelkie reklamacje dotyczące działania systemu zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.


§ 13
  Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy do celów związanych z organizacją Triennale Grafiki Polskiej, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji, obejmujących:

    • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

    • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (z uwzględnieniem bazy danych, gromadzącej prace zgłaszane na TGP).

§ 14
  Wystawa Główna 11. TGP wchodzi w skład imprez towarzyszących Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2021.


§ 15

  Oryginały prac zakwalifikowanych na podstawie protokołu Jury Selekcyjnego do Wystawy Głównej 11. TGP należy nadesłać do dnia 31 sierpnia 2021 roku (decyduje data nadania) na adres:

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  ul. Raciborska 37
  40-074 Katowice

  (z dopiskiem: 11. TGP)


§ 16
   1. Jury Nagród przewiduje przyznanie następujących nagród regulaminowych:
    • GRAND PRIX I Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 20 000 zł;
    • II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – 15 000 zł;
    • III Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 10 000 zł.

   2. Jury Nagród przyzna następujące nagrody fundowane:
    • Nagroda im. prof. Haliny Chrostowskiej ufundowana przez ASP w Warszawie – 2 500 zł;
    • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 2 500 zł;
    • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – 2 500 zł;
    • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – 2 500 zł;
    • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 2 500 zł;
    • Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – 2 500 zł;
    • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 2 500 zł;
    • Nagroda za najlepszy debiut – wystawa indywidualna w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach

   3. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania innych nagród fundowanych.

§ 17
  Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia Wystawy Głównej 11. Triennale Grafiki Polskiej w dniu 22 października 2021 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

§ 18
  Prace przyjęte, a nienagrodzone pozostają do dyspozycji Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na okres 3 lat. Po tym terminie zostaną odesłane.

§ 19
  Prace nagrodzone, wraz z prawami autorskimi, przechodzą do kolekcji Triennale Grafiki Polskiej, której integralność zapewnia Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

§ 20
  Organizator odsyła tylko te prace, które po spakowaniu nie przekraczają rozmiaru 150 cm (dłuższy bok) oraz nie przekraczają wagi 10 kg. Autorzy zgłaszający do konkursu realizacje powyżej tych parametrów, które zostaną zakwalifikowane do wystawy konkursowej, zobowiązani są do ich osobistego odbioru.

§ 21
  Organizator upoważniony jest do publikowania nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz filmów, CD, DVD bez uiszczania autorom honorariów. Organizatorzy zapewniają sobie prawo eksponowania prac   na wystawach krajowych i zagranicznych.

§ 22
  Uczestnicy biorący udział w Wystawie Głównej 11. Triennale Grafiki Polskiej otrzymają nieodpłatnie 1 egzemplarz katalogu towarzyszącego wystawie.

§ 23
  Z uwagi na stan zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany pandemią, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zarówno sposobu, jak i formy realizacji Triennale. Jeżeli okaże się to niezbędne, Organizator ma także prawo dokonywania innych zmian w treści niniejszego Regulaminu, po jego opublikowaniu i podaniu do publicznej informacji, w szczególności dotyczących terminów zgłaszania i nadsyłania prac, a także składu poszczególnych komisji.

  O wszystkich wyżej opisanych zmianach dotyczących sposobu przeprowadzania konkursu i wystawy oraz niniejszego Regulaminu informowani będą uczestnicy TGP. 

§ 24
  Kalendarz 11. TGP

  15.04 15.05.2021
  nabór reprodukcji cyfrowych
  (I etap)

  16.05–30.05.2021
  jury selekcyjne
  ogłoszenie wyników I etapu

  01.06 – 31.08.2021
  przyjęcie prac zakwalifikowanych do II etapu

  19 20.10.2021
  międzynarodowe jury nagród
  (ogłoszenie wyników II etapu)

  22.10.2021
  otwarcie Wystawy Głównej

  Zatwierdza Komitet Organizacyjny 11. TGP:
     • Marcin Białas
     • Bogdan Topor
     • Anna Cichoń
     • Marcin Hajewski
     • Grzegorz Hańderek
     • Artur Masternak
     • Marta Pogorzelec
     • Michalina Wawrzyczek-KlasikWYDARZENIA


Monika Łukowska
TBA
Galeria 302
kuratorka: Marta Pogorzelec

Waldemar Węgrzyn
Powstanie materii — suplement 2
05.03.2021 – 05.04.2021
Galeria Rondo Sztuki
kurator: Dariusz Vasina

Mateusz Dąbrowski
Sorry
Galeria 302
kuratorka: Marta Pogorzelec

Wystawa studentów i absolwentów 
Katedry Intermediów UAP
Zdolni, ale leniwi
TBA
Galeria Wertykalna
kurator: Piotr Bosacki

Studentki i Studenci 
Pracowni Działań Multigraficznych

Impuls
06.04.2021 – 13.05.2021
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ottona Sterna w Żorach,
"Galeria na piętrze"
kuratorka: Judyta Bernaś


Justyna Mędrala
10.03.2021 – 14.04.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 10.03.21, godz. 12.00

Kamil Kocurek
28.04.2021 – 19.05.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 14.04.21, godz.12.00

Eugeniusz Get-Stankiewicz
Durery
02.06.2021 – 23.06.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 19.05.21, godz.12:00

Aleksander Rak
Początek
06.10.2021 – 27.10.2021
Galeria Koszarowa 19

Wystawa Pedagogów
Katedry Grafiki

10.2021 – 11.2021
cykl prezentacji autorskich


Warsztat
Dwie Pochwały i Nagana
03.11.2021 – 01.12.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 03.11.2021, godz.12:00
kuratorka: Halina Cader-Pawłowska


Barbara Jura
Our
8.10.2021 – 27.10.2021
Galeria+ Rondo Sztuki
wernisaż: 8.10.2021
kuratorka: Dorota Nowak-Rodzińska

Wystawa Grafiki Japońskiej
10.2021 – 11.2021
Galeria Wertykalna
kurator: Artur Masternak

Wojciech Domagalski
11.2021
Galeria Wertykalna
kurator: Grzegorz Hańderek


Wystawa Katedry Grafiki
jubileusz XX-lecia
Współ-czucie
TBA
Rondo Sztuki


foto: Michał Jędzejowski

LAUREACI
POPRZEDNICH EDYCJI:


2018
Barbara Jura


2015
Kamil Kocurek

2012
Tomasz Daniec

2009
Henryk Ożóg

2006
Grzegorz Hańderek

2003
Marcin Surzycki

2000
Tomasz Struk

1997
Tadeusz Wiktor

1994
Piotr Szurek

1991

Andrzej Bębenek