ff

fot. Michał Jędrzejowski
Kalendarz

9.04 — 31.05.2018
nabór reprodukcji cyfrowych
do I etapu

czerwiec 2018
jury selekcyjne
ogłoszenie wyników I etapu


czerwiec — 15 września 2018
termin przyjęcia prac
zakwalifikowanych do II etapu


21  — 28 października 2018
międzynarodowe
jury nagród


26 października 2018
otwarcie wystawy TGP

Muzeum Śląskie w Katowicach
Dobrowolskiego 1, Katowice


Ludzie


Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach.


Kurator:

Grzegorz Hańderek


Komitet Organizacyjny w składzie:

Marcin Białas
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Artur Oleś


Rada programowa:

Agnieszka Cieślińska-Kawecka (ASP Warszawa)
Tomasz Daniec (ASP Kraków)
Sebastian Dudzik (UMK Toruń)
Paweł Frąckiewicz (ASP Wrocław)
Mirosław Pawłowski (UAP w Poznaniu)
Marta Anna Raczek-Karcz (SMTG)
Adam Romaniuk (ASP w Katowicach)Regulamin 10 TGP


Par. 1.

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
(ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, NIP: 634-24- 39-334, REGON 277620860),
za jego realizację odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny w składzie:
Marcin Białas
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Grzegorz Hańderek
Artur Oleś


Par. 2

Założenia konkursu (idea) oraz jego regulamin zatwierdza Rada Programowa,
czuwająca również nad jego prawidłowym przebiegiem.
W skład Rady wchodzą uznani artyści oraz teoretycy sztuki:
Agnieszka Cieślińska-Kawecka (ASP Warszawa)
Tomasz Daniec (ASP Kraków)
Sebastian Dudzik (UMK Toruń)
Paweł Frąckiewicz (ASP Wrocław)
Mirosław Pawłowski (UAP w Poznaniu)
Marta Anna Raczek-Karcz (SMTG)
Adam Romaniuk (ASP w Katowicach)


Par. 3

W 10 Triennale Grafiki Polskiej (TGP) mogą wziąć udział artyści, absolwenci wyższych
uczelni artystycznych oraz studenci 5. roku jednolitych studiów magisterskich
lub 2. roku studiów II stopnia w/w uczelni (w momencie zgłaszania prac
do I etapu konkursu).


Par. 4

Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace, które nie zostały dotąd nagrodzone
w ramach innych konkursów i przeglądów o charakterze ogólnopolskim
i międzynarodowym.


Par. 5

Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy dokonują
zgłoszenia swoich prac poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach
2015-2018, wykonane w dowolnej technice graficznej. Format nie jest ograniczony.


Par. 6

Organizator powołuje Jury Selekcyjne, w osobach uznanych grafików polskich,
które na podstawie zapisanych cyfrowo reprodukcji, spośród wszystkich prawidłowo
dokonanych zgłoszeń, wybiera prace na wystawę główną 10 TGP.
Lista prac zakwalifikowanych zostanie ogłoszona nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.
W czasie drugiego etapu konkursu międzynarodowe Jury Nagród przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Obrady Jury Nagród odbędą się w dniach 23 i 24 października 2018 roku.
Jury Nagród przyzna nagrody regulaminowe oraz nagrody fundowane, wymienione w par. 16.


Jury Selekcyjne

Janusz Akermann (Gdańsk)
Mateusz Dąbrowski (Warszawa)
Mirosław Pawłowski (Poznań)
Henryk Ożóg (Kraków)
Małgorzata Et Ber Warlikowska (Wrocław)
Waldemar Węgrzyn (Katowice)


Jury Nagród

Modhir Ahmed (Szwecja)
Ciprian Ciuclea (Rumunia)
Paul Coldwell (Wielka Brytania)
Ingrid Ledent (Belgia)
Krzysztof Tomalski (Polska)

       
Par. 7

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


Par. 8

O zakwalifikowaniu na wystawę główną 10 TGP, a także o przyznanych nagrodach
uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.


Par. 9

Lista prac zakwalifikowanych na wystawę główną 10 TGP zostanie opublikowana
na stronie organizatora.


Par. 10

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac
uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych (nadmierny ciężar,
wykorzystanie substancji zagrażających zdrowiu itd.).


Par. 11

Udział w konkursie jest odpłatny. Opłata wpisowa wynosi 60 zł, pobierana jest
w trakcie procedury rejestracji (I etap konkursu), i jest bezzwrotna.
Płatności realizowane są w ramach serwisu "imoje" - usługi ING Banku Śląskiego.
Opłaty można wykonać za pomocą szybkich płatności, bliku oraz kart płatniczych.


Par. 12

Zgłoszenie pracy do konkursu oparte jest na formularzu do rejestracji on-line,
dostępnym na stronie TGP w terminie 16 kwietnia – 31 maja 2018 roku.

W przypadku problemów z procedurą rejestracyjną należy wysłać zastrzeżenia,
uwagi na adres: tgp@asp.katowice.pl, lub telefonicznie pod numerami telefonów:
+48 534 149 087, +48 534 149 681 lub +48 534 148 016.
Wszelkie reklamacje dotyczące działania systemu zostaną rozpatrzone
w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.


Par. 13

Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej
nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń
terytorialnych i przez czas nieokreślony na korzystanie z reprodukcji fotograficznych
pracy do celów związanych z organizacją Triennale Grafiki Polskiej, jego promocją
oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji
obejmujących:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką
nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
– w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet,
wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci
multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (z uwzględnieniem bazy danych, gromadzącej prace
zgłaszane na TGP).


Par. 14

Wystawa główna 10 TGP wchodzi w skład imprez towarzyszących
Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2018.


Par. 15

Oryginały prac zakwalifikowanych na podstawie protokołu Jury Selekcyjnego
do wystawy głównej 10 TGP należy nadesłać do dnia 15 września 2018 roku
(decyduje data nadania) na adres:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice
(z dopiskiem: 10TGP)

Par. 16
Jury Nagród przyzna następujące nagrody regulaminowe:

GRAND PRIX I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20 000 zł
II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – 15 000 zł
III Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 10 000 zł

oraz nagrody fundowane:

Nagroda im. prof. Haliny Chrostowskiej ufundowana przez ASP w Warszawie
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Nagroda za najlepszy debiut – wystawa indywidualna w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach
Nagroda im. Pawła Stellera, ufundowana przez Muzeum Historii Katowic

Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania innych nagród fundowanych.


Par. 17

Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia
wystawy głównej 10 Triennale Grafiki Polskiej w dniu 26 października 2018 roku w Muzeum Śląskim
w Katowicach.


Par. 18

Prace przyjęte, a nienagrodzone pozostają do dyspozycji Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach na okres 3 lat, w celu ponownej prezentacji wystawy w innych
miejscach w kraju i za granicą. Po tym terminie zostaną odesłane.


Par. 19

Prace nagrodzone, wraz z prawami autorskimi, przechodzą do kolekcji Triennale
Grafiki Polskiej, której integralność zapewnia Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach.Par. 20

Organizator odsyła tylko te prace, które po spakowaniu nie przekraczają rozmiaru
150 cm (dłuższy bok) oraz nie przekraczają wagi 10 kg. Przesyłki powyżej tych
parametrów będą wysyłane na koszt autora.Par. 21

Organizatorzy upoważnieni są do publikowania nadsyłanych prac w TV, prasie,
Internecie oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz
filmów, CD, DVD bez uiszczania autorom honorariów. Organizatorzy zapewniają
sobie prawo eksponowania prac na wystawach krajowych i zagranicznych.


Par. 22

Uczestnicy wystawy głównej 10 Triennale Grafiki Polskiej otrzymają nieodpłatnie
1 egzemplarz katalogu towarzyszącego wystawie.
Laureaci poprzednich edycji:


2015
Kamil Kocurek
2012
Tomasz Daniec
2009
Henryk Ożóg
2006
Grzegorz Hańderek
2003
Marcin Surzycki
2000
Tomasz Struk
1997
Tadeusz Wiktor
1994
Piotr Szurek
1991
Andrzej Bębenek