KLAUZULA ZGODY
OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ
W KONKURSIE
11 TRIENNALE GRAFIKI POLSKIEJ

organizowanego przez
Akademię Sztuk Pięknych
w Katowicach

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym
  zgłoszeniu konkursowym i formularzach, na potrzeby obecnej, 10. edycji konkursu TGP.

 2. Przyjmuję do wiadomości, iż uczestnictwo w konkursie wiąże si z koniecznością udostępnienia
  moich danych organizatorowi: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 3. Przyjmuję do wiadomości, iż złożone dokumenty o których mowa w pkt. 1, jeśli nie wezmę udziału
  w konkursie po upływie 6 miesięcy zostaną zniszczone, jeśli ich pozostawienie nie wynika z treści pkt. 1.

 4. Poprzez wyrażenie zgody w formularzu rejestracyjnym on-line, oświadczam iż znane mi są
  prawa zawarte w art. 15-22 i 34, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*)

 5. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu udzielam organizatorowi niewyłącznej
 nieodpłatnej
  licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń
 terytorialnych i przez czas
  nieokreślony na korzystanie z reprodukcji fotograficznych
 pracy do celów związanych
  z organizacją Triennale Grafiki Polskiej, jego promocją 
oraz realizacją wystaw pokonkursowych 
  i innych wystaw na polach eksploatacji
 obejmujących:
  
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką 
nieograniczonej liczby
  egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
 audiowizualną, zapisu magnetycznego,
  techniką cyfrową

  – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie,
 wyświetlenie,
  odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet,
 wprowadzenie
  do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci 
multimedialnej, w tym w sieci Internet
  oraz inne publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym (z uwzględnieniem bazy danych, gromadzącej
  prace 
zgłaszane 
  na TGP).


Pouczenie:
 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z 11. Triennale Grafiki Polskiej
  jest Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul Raciborska 37, 40-074 Katowice.

 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i przenoszenia.

 3. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia
  sprzeciwu w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych* ) .

 4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody/rezygnacji z uczestnictwa w każdym momencie.

 5. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku
  stwierdzenia naruszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego*).

 6. Ma Pani/Pan prawo do roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia*).

 7. Dane w związku z 11 Triennale Grafiki Polskiej nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie są poddawane profilowaniu*).

 8. Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż uczestnictwo w w/w konkursie.

 9. Dane przetwarzane będą przez okres zgodny z powyżej złożonym oświadczeniem

 10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji
  przystąpienia do udziału w konkursie.

 11. Ma Pani/Pan prawo do kontaktów z Administratorem Danych:

 • pod wskazanym w pkt 1. Adresem.

 • telefonicznie pod numerem: (32) 7587701

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: asp@asp.katowice.pl 

 • droga elektroniczną poprzez aplikacje na stronie www.asp.katowice.pl
  – zakładka polityka prywatności / kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  elzbieta.binczyk@asp.katowice.pl*) obowiązuje od dnia 25-05- 2018
PROCEDURA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC GRUP OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE
PRZETWARZA ADMINISTRATOR DANYCH - REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w KATOWICACH