REGULAMIN
11 TRIENNALE
GRAFIKI POLSKIEJ


§ 1
1.  Organizatorem 11. Triennale Grafiki Polskiej
jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

2. W celu organizacji 11. Triennale Grafiki Polskiej powołuje się
Komitet Organizacyjny w następującym składzie:
Marcin Białas - Komisarz Konkursu
Bogdan Topor - Kurator Wystawy Głównej
Grzegorz Hańderek
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Marta Pogorzelec
Michalina Wawrzyczek-Klasik
Artur Masternak

§ 2
W 11. Triennale Grafiki Polskiej mogą wziąć udział artyści-graficy.

§ 3
W 11. Triennale Grafiki Polskiej w kategorii „Debiut”, mogą wziąć również udział
absolwenci wyższych uczelni artystycznych z lat 2018/2019, 2019/2020 oraz studenci 5. roku
jednolitych studiów magisterskich lub 2. roku studiów II stopnia ww. uczelni (w momencie
zgłaszania prac do I etapu konkursu).

Organizator zaznacza że dzieła będące realizacjami dyplomowymi lub powstałe w trakcie 
procesu dydaktycznego rejestrowane są w kategorii "Debiut". Dokonując rejestracji w tej kategorii 
należy podać nazwisko promotora lub pedagoga-opiekuna pracy oraz nazwę Uczelni, w której powstała. 
Dzieła zrealizowane samodzielnie należy zgłosić w kategorii głównej.

§ 4
Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace, które nie zostały dotąd nagrodzone
w ramach innych konkursów i przeglądów o charakterze ogólnopolskim.

§ 5
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy dokonują
zgłoszenia swoich prac poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace,
powstałe w latach 2018-2021, wykonane w dowolnej technice graficznej
i w dowolnym formacie.

3. Zgłoszone prace powinny zawierać opis założeń ideowych oraz warunki
i sposób prezentacji.

§ 6
1. Organizator powołuje Jury Selekcyjne w osobach uznanych grafików polskich,
które na podstawie zapisanych cyfrowo reprodukcji, spośród wszystkich prawidłowo
dokonanych zgłoszeń, wybierze prace na wystawę główną 11. Triennale Grafiki Polskiej.

2. Członkiem Jury Selekcyjnego jest:
Jakub Woynarowski (ASP Kraków)
Kamil Kocurek (ASP Gdańsk)
Agata Gertchen (ASP Wrocław)
Paweł Kwiatkowski (ASP Łódź)
Bogdan Topor (ASP Katowice)

3. Reprezentantem organizatora oraz członkiem Jury Selekcyjnego
jest Kurator Wystawy Głównej prof. Bogdan Topor.

4. Lista prac zakwalifikowanych zostanie ogłoszona nie później
niż do 30 czerwca 2021 roku.

5. W czasie drugiego etapu konkursu międzynarodowe Jury Nagród
obradując w następującym składzie:
Tomasz Daniec (Polska)
Joanna Przybyła (Niemcy)
Guy Langevin (Kanada)
Peter Bosteels (Belgia)
Koji Kamoji (Japonia/Polska)
- przyzna nagrody regulaminowe oraz nagrody fundowane, wskazane w § 16

6. Obrady Jury Nagród odbędą się w dniach 19 i 20 października 2021 roku
w Muzeum Śląskim w Katowicach.

§ 7
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 8
O zakwalifikowaniu na wystawę główną 11. Triennale Grafiki Polskiej,
a także o przyznanych nagrodach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną,
na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 9
Lista prac zakwalifikowanych na wystawę główną 11. Triennale Grafiki Polskiej
zostanie opublikowana na stronie organizatora: www.tgp.asp.katowice.pl

§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających
ich ekspozycję z przyczyn technicznych (nadmierny ciężar, przekroczenie parametrów
technicznych wynikających z formularza rejestracyjnego, wykorzystanie substancji
zagrażających zdrowiu itd.). Przesłane prace powinny być nieoprawione.

§ 11
1. Udział w konkursie jest odpłatny.

2. Opłata wpisowa wynosi 100 zł, pobierana jest w trakcie procedury rejestracji
(I etap konkursu), pokrywa koszty organizacyjne i jest bezzwrotna.

3. Płatności realizowane są w ramach serwisu "imoje" - usługi ING Banku Śląskiego.

4. Opłaty można wykonać za pomocą szybkich płatności, bliku oraz kart płatniczych.

§ 12
1. Zgłoszenie pracy do konkursu oparte jest na formularzu do rejestracji on-line, dostępnym
na stronie Triennale Grafiki Polskiej w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2021 roku.

2. W przypadku problemów z procedurą rejestracyjną należy wysłać zastrzeżenia,
uwagi na adres: tgp@asp.katowice.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 534 149 087,
+48 534 149 681 lub +48 534 148 016. Wszelkie reklamacje dotyczące działania systemu
zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

§ 13
Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej
nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń
terytorialnych i przez czas nieokreślony na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy
do celów związanych z organizacją Triennale Grafiki Polskiej, jego promocją oraz realizacją
wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji, obejmujących:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką
nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
– w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet,
wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci
multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (z uwzględnieniem bazy danych, gromadzącej prace
zgłaszane na TGP).

§ 14
Wystawa główna 11. TGP wchodzi w skład imprez towarzyszących Międzynarodowemu
Triennale Grafiki Kraków 2021.

§ 15
Oryginały prac zakwalifikowanych na podstawie protokołu Jury Selekcyjnego do wystawy
głównej 11. TGP należy nadesłać do dnia 15 września 2021 roku ( decyduje data nadania)
na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37
40-074 Katowice, (z dopiskiem: 11. TGP)

§ 16
Jury Nagród przyzna nagrody regulaminowe.
Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania nagród fundowanych.

§ 17
Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia wystawy
głównej 11. Triennale Grafiki Polskiej w dniu 22 października 2021 roku w Muzeum Śląskim
w Katowicach.

§ 18
Prace przyjęte, a nie nagrodzone pozostają do dyspozycji Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach na okres 3 lat. Po tym terminie zostaną odesłane.

§ 19
Prace nagrodzone, wraz z prawami autorskimi, przechodzą do kolekcji Triennale Grafiki
Polskiej, której integralność zapewnia Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

§ 20
Organizator odsyła tylko te prace, które po spakowaniu nie przekraczają rozmiaru 150 cm
(dłuższy bok) oraz nie przekraczają wagi 10 kg. Autorzy zgłaszający do konkursu realizacje
powyżej tych parametrów, które zostaną zakwalifikowane do wystawy konkursowej,
zobowiązani są do ich osobistego odbioru.

§ 21
Organizator upoważniony jest do publikowania nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie
oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz filmów, CD, DVD
bez uiszczania autorom honorariów. Organizatorzy zapewniają sobie prawo eksponowania
prac na wystawach krajowych i zagranicznych.

§ 22
Uczestnicy biorący udział w wystawie głównej 11. Triennale Grafiki Polskiej otrzymają
nieodpłatnie 1 egzemplarz katalogu towarzyszącego wystawie.

§ 23
Z uwagi na stan zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany pandemią, Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany zarówno sposobu, jak i formy przeprowadzania TGP. Jeżeli
okaże się to niezbędne, organizator ma także prawo dokonywania innych niezbędnych zmian
w treści niniejszego Regulaminu, po jego opublikowaniu i podaniu do publicznej informacji,
w szczególności dotyczących terminów zgłaszania i nadsyłania prac, a także składu
poszczególnych komisji. O wszystkich wyżej opisanych zmianach dotyczących sposobu
przeprowadzania konkursu i wystawy oraz niniejszego Regulaminu informowaniu będą
uczestnicy TGP.

Zatwierdza Komitet Organizacyjny 11. TGP:
Marcin Białas
Bogdan Topor
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Grzegorz Hańderek
Michalina Wawrzyczek-Klasik