Klauzula Zgody
12. Triennale Grafiki Polskiej


 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym zgłoszeniu konkursowym i formularzach, na potrzeby obecnej, 12. edycji konkursu TGP.
 2. Przyjmuję do wiadomości, iż uczestnictwo w konkursie wiąże się z koniecznością udostępnienia moich danych organizatorowi: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż złożone dokumenty o których mowa w pkt. 1, jeśli nie wezmę udziału w konkursie po upływie 6 miesięcy zostaną zniszczone, jeśli ich pozostawienie nie wynika z treści pkt. 1.
 5. Poprzez wyrażenie zgody w formularzu rejestracyjnym online, oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22 i 34, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*)
 6. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu udzielam organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy do celów związanych z organizacją Triennale Grafiki Polskiej, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji  obejmujących:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,  audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
  – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (z uwzględnieniem bazy danych gromadzącej prace zgłaszane na TGP).

Pouczenie
 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z 12. Triennale Grafiki Polskiej jest Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul Raciborska 37, 40-074 Katowice.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i przenoszenia. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych* ) .
 3. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody/rezygnacji z uczestnictwa w każdym momencie.
 4. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego*).
 5. Ma Pani/Pan prawo do roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia*).
 6. Dane w związku z 12. Triennale Grafiki Polskiej nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu*).
 7. Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż uczestnictwo w w/w konkursie.
 8. Dane przetwarzane będą przez okres zgodny z powyżej złożonym oświadczeniem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji przystąpienia do udziału w konkursie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do kontaktów z Administratorem Danych:
 • pod wskazanym w pkt 1. Adresem.
 • telefonicznie pod numerem: (32) 7587701
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: asp@asp.katowice.pl
 • droga elektroniczną poprzez aplikacje na stronie www.asp.katowice.pl
  Zakładka polityka prywatności / kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  elzbieta.binczyk@asp.katowice.pl


*) obowiązuje od dnia 25.05.2018
PROCEDURA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC GRUP OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA ADMINISTRATOR DANYCH - REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w KATOWICACH