Regulamin

12. Triennale Grafiki Polskiej*


§ 1
 1. Organizatorem 12. Triennale Grafiki Polskiej (12. TGP)
  jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
  (NIP PL6342439334, REGON 277620860)

 2. W celu organizacji 12. Triennale Grafiki Polskiej powołuje się Komitet Organizacyjny w następującym składzie:
  • Marcin Hajewski — Komisarz Konkursu;
  • Marcin Białas — Kurator Wystawy Głównej;
  • Judyta Bernaś;
  • Anna Cichoń;
  • Grzegorz Hańderek;
  • Tomasz Koloch;
  • Olga Pałka-Ślaska;
  • Bogdan Topor;
  • Waldemar Węgrzyn.

§ 2
W 12. Triennale Grafiki Polskiej mogą wziąć udział artyści-graficy (osoby fizyczne).

§ 3
W 12. Triennale Grafiki Polskiej w kategorii „Debiut”, mogą wziąć również udział absolwenci wyższych uczelni artystycznych z lat 2021/2022, 2022/2023 oraz studenci 5. roku jednolitych studiów magisterskich lub 2. roku studiów II stopnia ww. uczelni (w momencie zgłaszania prac do I etapu konkursu).

Organizator zaznacza, że dzieła będące realizacjami dyplomowymi lub powstałe w trakcie procesu dydaktycznego rejestrowane są w kategorii "Debiut". Dokonując rejestracji w tej kategorii należy podać nazwisko promotora lub pedagoga-opiekuna pracy oraz nazwę Uczelni, w której powstała. Dzieła zrealizowane samodzielnie należy zgłosić w kategorii głównej. Uczestnik może zgłosić swoje prace jedynie w jednej z dwóch kategorii: kategoria główna lub debiut.

§ 4
Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace, które nie zostały dotąd nagrodzone w ramach innych konkursów i przeglądów o charakterze ogólnopolskim.

§ 5
 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy dokonują zgłoszenia swoich prac poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach 2021-2024, wykonane w dowolnej technice graficznej i w dowolnym formacie.
 3. Zgłoszone prace powinny zawierać opis założeń ideowych oraz warunki i sposób prezentacji.

§ 6
 1. Organizator powołuje Jury Selekcyjne w osobach uznanych grafików polskich, które na podstawie zapisanych cyfrowo reprodukcji, spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń, wybierze prace na wystawę główną 12. Triennale Grafiki Polskiej.

 2. Członkiem Jury Selekcyjnego jest:
  • Marcin Białas (ASP Katowice)
  • Łukasz Butowski (ASP Gdańsk)
  • Małgorzata Gurowska (ASP Warszawa)
  • Aleksandra Janik (ASP Wrocław)
  • Izabela Kowalczyk (UAP Poznań)
  • Agata Stępień (ASP Łódź)
  • Tomasz Winiarski (ASP Kraków)

 3. Reprezentantem organizatora oraz członkiem Jury Selekcyjnego jest Kurator Wystawy Głównej - dr hab. Marcin Białas, prof. ASP.

 4. Lista prac zakwalifikowanych zostanie ogłoszona nie później niż 20 lipca 2024 roku.

 5. W czasie drugiego etapu konkursu międzynarodowe Jury Nagród obradując         
  w następującym składzie:
  • Heike Arndt (Niemcy)
  • Vanessa Hall-Patch (Kanada)
  • Naoji Ishiyama (Japonia/Finlandia)
  • Marija Marcelionytė-Paliukė (Litwa)
  • Piotr Policht (Polska)

 6. przyzna nagrody regulaminowe oraz nagrody fundowane, wskazane w § 16.

 7. Obrady Jury Nagród odbędą się w dniach 23-24.10.2024 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

§ 7
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 8
O zakwalifikowaniu na Wystawę Główną 12. Triennale Grafiki Polskiej, a także o przyznanych nagrodach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 9
Lista prac zakwalifikowanych na Wystawę Główną 12. Triennale Grafiki Polskiej zostanie opublikowana na stronie organizatora: www.tgp.asp.katowice.pl

§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych (nadmierny ciężar, przekroczenie parametrów technicznych wynikających z formularza rejestracyjnego, wykorzystanie substancji zagrażających zdrowiu itd.). Przesłane prace powinny być nieoprawione.

§ 11
 1. Udział w konkursie jest odpłatny.
 2. Opłata wpisowa wynosi 150 zł, pobierana jest w trakcie procedury rejestracji (I etap konkursu), pokrywa koszty organizacyjne i jest bezzwrotna.
 3. Płatności realizowane są w ramach serwisu "imoje" – usługi ING Banku Śląskiego.
 4. Opłaty można wykonać za pomocą szybkich płatności, bliku oraz kart płatniczych.

§ 12
 1. Zgłoszenie pracy do konkursu oparte jest na formularzu do rejestracji online, dostępnym na stronie Triennale Grafiki Polskiej w terminie 2 kwietnia - 31 maja 2024 roku.
 2. W przypadku problemów z procedurą rejestracyjną zgłaszać zastrzeżenia i uwagi pod adresem: tgp@asp.katowice.pl lub telefonicznie pod numer telefonów: +48 534 149 087 (sprawy techniczne), +48 606296815 (sprawy administracyjne).
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania systemu zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

§ 13
Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy do celów związanych z organizacją Triennale Grafiki Polskiej, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji, obejmujących:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (z uwzględnieniem bazy danych, gromadzącej prace zgłaszane na TGP).

§ 14
Wystawa Główna 12. TGP wchodzi w skład imprez towarzyszących Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2024.

§ 15
Oryginały prac zakwalifikowanych na podstawie protokołu Jury Selekcyjnego do Wystawy Głównej 12. TGP należy nadesłać do dnia 10 września 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice
(z dopiskiem: 12. TGP)

§ 16
 1. Jury Nagród przewiduje przyznanie następujących nagród regulaminowych:
  • GRAND PRIX I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — 20 000 zł;
  • II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego — 15 000 zł;
  • III Nagroda Prezydenta Miasta Katowice — 10 000 zł.


 2. Jury Nagród przyzna następujące nagrody fundowane:
  • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku — 3 000 zł;
  • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach — 3 000 zł;
  • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi — 3 000 zł;
  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu — 3 000 zł;
  • Nagroda im. prof. Haliny Chrostowskiej ufundowana przez ASP w Warszawie — 3 000 zł;
  • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu — 3 000 zł;
  • Nagroda za najlepszy debiut.

 3. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania innych nagród fundowanych oraz wyróżnień honorowych.

§ 17
Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia Wystawy Głównej 12. Triennale Grafiki Polskiej w październiku 2024 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

§ 18
Prace przyjęte, a nienagrodzone pozostają do dyspozycji Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na okres 3 lat. Najpóźniej po tym terminie zostaną odesłane.

§ 19
Prace nagrodzone, wraz z prawami autorskimi, przechodzą do kolekcji Triennale Grafiki Polskiej, której integralność zapewnia Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

§ 20
Organizator odsyła tylko te prace, które po spakowaniu nie przekraczają rozmiaru 150 cm (dłuższy bok) oraz nie przekraczają wagi 10 kg. Autorzy zgłaszający do konkursu realizacje powyżej tych parametrów, które zostaną zakwalifikowane do wystawy konkursowej, zobowiązani są do ich osobistego odbioru.

§ 21
Organizator upoważniony jest do publikowania nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz filmów, CD, DVD bez uiszczania autorom honorariów. Organizatorzy zapewniają sobie prawo eksponowania prac na wystawach krajowych i zagranicznych.

§ 22
Uczestnicy biorący udział w Wystawie Głównej 12. Triennale Grafiki Polskiej otrzymają nieodpłatnie 1 egzemplarz katalogu towarzyszącego wystawie, z zastrzeżeniem, że jeżeli publikacja wydana zostanie wyłącznie w wersji elektronicznej, egzemplarz zostanie przesłany w postaci pliku pdf.

§ 23
W sytuacji stanu zagrożenia zdrowia publicznego (spowodowanego np. nawrotem pandemii), Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zarówno sposobu, jak i formy realizacji Triennale. Jeżeli okaże się to niezbędne, Organizator ma także prawo dokonywania innych zmian w treści niniejszego Regulaminu, po jego opublikowaniu i podaniu do publicznej informacji, w szczególności dotyczących terminów zgłaszania i nadsyłania prac, a także składu poszczególnych komisji.
O wszystkich wyżej opisanych zmianach dotyczących sposobu przeprowadzania konkursu i wystawy oraz niniejszego Regulaminu uczestnicy TGP będą informowani.

§ 24
Kalendarz 12. TGP

2.04.2024—31.05.2024
nabór reprodukcji cyfrowych
do I etapu

1.06.2024—30.06.2024
Jury Selekcyjne
ogłoszenie wyników I etapu

1.07—10.09.2024
termin przyjęcia prac
zakwalifikowanych do II etapu

22—25.10.2024
międzynarodowe Jury Nagród

25.10.2024
otwarcie Wystawy Głównej —
Muzeum Śląskie w Katowicach


Zatwierdza Komitet Organizacyjny 12. TGP
Marcin Hajewski — Komisarz Konkursu
Marcin Białas — Kurator Wystawy Głównej
Judyta Bernaś
Anna Cichoń
Grzegorz Hańderek
Tomasz Koloch
Olga Pałka-Ślaska
Bogdan Topor
Waldemar Węgrzyn*  do momentu zatwierdzenia z Muzeum Śląskim ostatecznych ustaleń dot. harmonogramu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat.